Hållbarhet

Hållbarhet är planerad fårproduktion. Det säkerställer välbefinnande för fåren, miljön och alla människor som jobbar kring fårproduktionen.

Allt börjar med fårens välmående och vi gör allt för att de skall få leva ett hälsosamt och arttypsitk liv. Ett arttypsikt liv är nyckeln för fårens välmående. För fåren betyder det att leva i flock och beta, rätt sorts föda och en trygg livsmiljö.

En välmående får är frisk och har en naturlig immunitet, vilket hjälper till att förebygga sjukdomar. Vi övervakar djurens välmående dagligen.

Att beta är för fåren ett arttypiskt liv

Att beta är fårens naturliga sätt att äta, röra och sköta om sociala relationer. På våra medlemmars gårdar börjar fårens betesperiod på våren när växtperioden kommer igång och avslutas på hösten när bete tar slut.

Genom bete sköter fåren om hotade kulturlandskap, såsom ängar, betesmarker och hagmarker. Dessa kulturlandskap har på många ställen växt igen i Finland. Bete på dessa områden upprätthåller inte bara landskapet utan möjliggör också överlevnaden för de hotade arter som lever där.Bete är miljövård när det är som bäst eftersom fåren till och med kan utnyttja ogräs som sin föda. 

Som foder till fåren odlar fårproducenterna vallar med flera arter. Fårgårdar strävar ofta till att vara självförsörjande, vilket innebär att fårens mat produceras till stor del på den egna gården. Odling med många arter innebär att på samma åker växer olika gräsarter, baljväxter och andra växter som passar fåren. Flera växters fotosyntes binder kol till marken och kväve från atmosfären.

 Att odla flera arter hjälper till att upprätthålla gynnsamma levnadsförhållanden till markens mikroorganismer. Vall växer där det inte lyckas att odla växter som människan kan konsumera, genom bete kan vi också utnyttja dessa områden. Den kreatursgödsel som uppstår på gårdarna används som gödsel och näringsämnen fås tillbaka till marken.

Visste du att

 • I Finland ges medicin till fåren endast på ordination av veterinär och aldrig i förebyggande syfte.
 • Användning av tillväxthormoner, kupera svans och mulesing är förbjudet i Finland.
 • Vallbestånd bearbetas endast vart 4–5 år. Detta minskar på koldioxidutsläppen som uppstår vid jordbearbetning.

Nästan hälften av våra medlemmar har ekologisk produktion

Andelen ekologisk produktion har en betydande andel inom fårnäringen, av våra medlemsgårdar är till och med cirka 40 % ekologiskt certifierade. Ekologisk produktion förutsätter bland annat förlängd betessäsong och att djuren dagligen får komma ut på bete. Medicinering av djuren är inom ekologisk produktion mer strikt och medicinernas karenstider är det dubbelt så långa jämfört med konventionell produktion.

Fårgårdarna måste själv producera det ekologiska fodret som ges till fåren, för att uppfylla kraven på foderproduktion krävs en självförsörjningsgrad på 70%. Ekologisk produktion sätter också krav på djurstallarna, de ska vara rymliga, ljusa, rena, säkra och ge djuren tillräckligt skydd. Att kraven för ekologisk produktions uppfylls kontrolleras årligen under ett granskningsbesök. 

Det mångsidiga fåret

Av de finländska fåren får man också unik ull.  Fåren klipps två gånger i året och ull av god kvalitet skickas till spinnerierna för vidareförädling. Av den finländska ullen framställer man idag garn för stickning men man exporterar också färdiga produkter så som filtar och sjalar.

Visste du att

 • En självförsörjande fårproduktion minskar på utsläppen som kommer från transport av foder.
 • Fårnäringen är mångsidig, den upprätthåller traditionella landskap samtidigt som den producerar kött, ull och mjölk.
 • 40 % av våra medlemmar hör till den ekologiska certifieringen.

Socialt ansvar 

Fårandelslagets grundades för att stödja producenter och att förbättra deras ställning på marknaden. På det här sättet kan vi bygga ett starkt samarbete mellan olika aktörer i hela kedjan.

Vi strävar till att ta hand om våra medlemmar på bästa möjliga sätt, så att fårproducenten kan fokusera på själv arbetet, att ta hand om fåren. Tillsammans är vi starkare. Andelslaget fungerar också som fårproducenternas röst när det behövs.

Finlands fårandelslag är med i nätverket Ta hand om bonden. Verksamhetens mål är att stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och arbetsvälmande.

Genom att köpa inhemska produkter bidrar du till att stödja den finländska landsbygdens livskraft och säkerställa att skatter betalas i Finland.

 • Börknäs gård

  Naturen som motvikt till kontorsarbete. På Börknäs gård blev en kär hobby till ett yrke. I det nya ljusa växthusfårhuset trivs både djur och människor.

  Läs mer

 • Halmelas getrård

  Getmjölk för den växande efterfrågan. Halmela getgård växte snabbt till en av Finlands största getgårdar.

  Läs mer

 • Nihtilän tilalta

  Nihtilä gård

  På gården producerar jag bland annat maltkorn, brödvete, foderärter och fodervall.

  Läs mer

 • Norrbacks gård

  Resultat uppnås genom att satsa på bra bete. På Norrbacks gård använder man sig av rotationsbete och mångsidiga vallblandningar.

  Läs mer